1. ALGEMEEN:

Lees en bekijk deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig voordat u de Locator opent of gebruikt. Door de website te bezoeken of te gebruiken, erkent u dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.

De Locator is een webgebaseerde service die eigendom is van, en beheerd wordt door, Allergan (inclusief zijn gelieerde ondernemingen) waarmee u kunt zoeken naar en contact kunt opnemen met de dichtstbijzijnde medische esthetische praktijk (de 'Locator').

Allergan biedt deze service aan met het exclusieve doel om de toegang tot de juiste medische normen en praktijken te bevorderen en daarom de behoefte aan nauwkeurige, evenwichtige en onafhankelijke informatie en raadpleging over opties voor een gezichtsbehandeling te ondersteunen.

U begrijpt dat de Locator medische praktijken opsomt die door Allergan zijn gevalideerd als Allergan-klanten. Dit betekent dat Allergan de individuele vergunningen voor artsen en/of medische praktijken heeft geverifieerd. Alle medische praktijken opgenomen in de lijst zijn niet verplicht om Allergan-producten te kopen. De opname in de Locator is volledig gratis en onder voorbehoud van toestemming van elke individuele arts en/of medische praktijk om zijn informatie in de Locator te laten weergeven.

De Locator wordt u gratis ter beschikking gesteld. De individuele artsen en/of medische praktijken in de Locator betalen Allergan geen kosten voor deze service. De Locator vormt geen enkele vorm van partnerschap, co-marketing of co-promotie tussen Allergan en de individuele artsen en/of medische praktijken.

De informatie in de Locator is geen aanbod om te verkopen, of een verzoek om een product of dienst, geleverd door Allergan of door Allergan-klanten of medische praktijken van derden die Allergan-producten te gebruiken.

2. GEBRUIK:

U dient deze locator te gebruiken op een manier verenigbaar met enige en alle van toepassing zijnde wetten, wetgeving, regels en voorschriften. Indien u eventuele bepalingen in deze voorwaarden schendt, gaat u akkoord met het schadeloosstellen van Allergan voor eventuele verliezen, kosten of schade, met inbegrip van redelijke juridische kosten, die door Allergan in verband met, of ten gevolge van, een dergelijke schending ontstaan.

3. UITSLUITING VAN GARANTIE:

U aanvaardt dat onze site wordt aangeboden op een 'as is'- en 'as available'-basis. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluit Allergan alle garanties met betrekking tot de bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, vrij zijn van computervirussen en niet-inbreuk op rechten van derden met betrekking tot haar site, uit.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat door het vermelden van een individuele arts en / of medische praktijk (inclusief hun personeel) en / of door informatie te publiceren die verwijst naar dergelijke individuele artsen of praktijken, Allergan niet onderschrijft, certificeert, beoordeelt, promoot, ondersteunt of anderszins aanraadt om de diensten van dergelijke artsen en praktijken in het bijzonder te raadplegen of te gebruiken. Noch erkent en suggereert Allergan dat een van deze individuele artsen of praktijken gekwalificeerd, bekwaam en opgeleid is om u de medische behandelingen of resultaten te bieden die u had verwacht.

Allergan beveelt alleen aan dat u uw medische esthetische interesse in injecteerbare gezichtsbehandelingen bespreekt met gekwalificeerde professionals en dat u ervoor zorgt dat u voldoende en toereikende informatie hebt verzameld voordat u een beslissing neemt over uw behandeling.

4. RISICO:

Het volledige risico met betrekking tot het gebruik van de Locator ligt bij u. Alle informatie en / of andere inhoud waartoe u toegang hebt gekregen en die u hebt gebruikt tijdens het gebruik van de Locator, is volledig voor uw risico en u draagt de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele kosten, schade, verliezen of claims die u kunt ondervinden vanwege uw gebruik van de Locator.

5. AANSPRAKELIJKHEID:

U begrijpt dat Allergan vertrouwt op de verklaringen van externe medische praktijken en / of individuele zorgverleners met betrekking tot de juistheid van de informatie die op de Clinic Locator wordt verstrekt. Allergan aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van dergelijke informatie en als zodanig bent u aansprakelijk voor enig direct of indirect, speciaal, incidenteel of resulterend verlies van winst, inkomsten, contracten of goodwill als gevolg van fouten of weglatingen in informatie voorzien in de Clinic Locator.

6. UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID:

Allergan is niet aansprakelijk voor enigerlei directe, indirecte, bijzondere, incidentele of gevolgschade, zoals verlies van winst, omzet, contracten of goodwill ten gevolge van de beschikbaarheid of onderbreking van onze site, of van onderhoudsonderbrekingen, computerstoringen, computervirussen, gegevensverlies of in welk ander opzicht dan ook ten gevolge van het gebruik van deze site. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluit Allergan alle aansprakelijkheid voor eventuele fouten in, of weglatingen uit, de informatie, materialen of functies op deze clinic locator en alle aansprakelijkheid voor nalatigheid uit. Niets in deze voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, noch voor enigerlei vorm van misleiding door Allergan.

7. VERWIJDERING VAN MATERIAAL OPGENOMEN IN DE LOCATOR:

Hoewel Allergan geen verantwoordelijkheid neemt voor het bewaken of bewerken van materiaal dat in de Locator is gepubliceerd, behoudt Allergan het recht om naar eigen goeddunken passende actie te ondernemen om, indien nodig, ongepaste inhoud of materiaal te verwijderen.

8. AUTEURSRECHT OP DEZE WEBSITE:

Het auteursrecht op materiaal en/of inhoud in de Locator is eigendom van of in licentie gegeven aan Allergan en wordt beschermd door de auteursrechtwetten van België, internationale auteursrechtverdragen en alle andere toepasselijke auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten.

9. HANDELSMERKEN:

Alle productnamen, logo's en diensten op deze site die worden aangegeven met ® of TM of die verschijnen in een vorm die afwijkt van die van de omringende tekst zijn handelsmerken in eigendom van of in licentie gegeven aan Allergan of onze gelieerde ondernemingen, tenzij anders aangegeven als zijnde eigendom van een andere entiteit. Het gebruik van deze handelsmerken door u is verboden, tenzij: (i) uitdrukkelijk toegestaan door deze algemene voorwaarden, (ii) u beschikt over speciale toestemming schriftelijk verleend door Allergan, of (iii) u hiermee de producten of diensten van Allergan aanduidt. Het op onze site weergeven van een handelsmerk dat niet in ons bezit is, impliceert niet dat een licentie is verleend door de eigenaar ervan. Geen enkele merkinbreuk wordt beoogd, en er wordt geen enkele suggestie gewekt dat de eigenaar van het handelsmerk producten of diensten van Allergan ondersteunt. Omgekeerd vormt het weergeven door Allergan van het handelsmerk ook geen ondersteuning of goedkeuring door Allergan van de eigenaar van het handelsmerk, diens website of diens producten en/of diensten.

10. PRIVACY:

Allergan voldoet aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) n. 2016/679 en alle andere toepasselijke wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming en alle persoonlijke gegevens die spontaan aan Allergan worden verstrekt via deze site, worden behandeld in overeenstemming met het Privacybeleid. Het gebruik van de Locator vereist niet dat u persoonlijke informatie verstrekt aan Allergan, maar we raden u aan om de privacyverklaring te lezen met betrekking tot de Allergan-website waarin de locator is opgenomen.

11. BEEINDIGING:

Uw toegang tot en gebruik van deze site, met inbegrip van met een wachtwoord beveiligde toegang tot de site, kan door Allergan te allen tijde met onmiddellijke ingang worden gewijzigd, beperkt of beëindigd middels een kennisgeving, met of zonder opgave van redenen.

12. DEELBAARHEID:

Als enig deel van deze voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig wordt verklaard door een bevoegde rechtbank, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van het resterende deel van de voorwaarden. Ieder dergelijk resterend deel zal volledig van kracht blijven als ware het ongeldige deel uit de voorwaarden geschrapt.

13. WIJZIGINGEN:

Allergan behoudt zich het recht voor om deze clinic locator en de voorwaarden voor het gebruik ervan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Door deze clinic locator na plaatsing van gewijzigde Algemene voorwaarden te blijven bezoeken of gebruiken, wordt u geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard. U dient derhalve deze pagina regelmatig te bezoeken om de actuele voorwaarden te raadplegen.

14. TOEPASSELIJK RECHT & BEVOEGDE RECHTER:

Op deze Algemene gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. U gaat ermee akkoord dat eventuele geschillen welke verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden en/of uw gebruik van deze website uitsluitend door de rechtbank van Brussel worden beslecht. De site is uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt door inwoners van België en Luxemburg, alhoewel de site kan worden geraadpleegd door gebruikers buiten deze landen.